Javne nabavke – 2018. godina

JAVNA NABAVKA 8/18 – Nabavka goriva
JAVNA NABAVKA – Štampanje propagandnog materijala
JAVNA NABAVKA – Tekuće održavanje postojećeg objekta na KP 2330/3 KO Vrnčani
JAVNA NABAVKA – Štampanje propagandnog materijala 2018
JAVNA NABAVKA – Tekuće održavanje info centra u Ovčar Banji